Tallinna Kaubamaja Grupp AS un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Grupa) mērķis ir kļūt par vadošo uzņēmumu Igaunijas tirdzniecības jomā, kā arī vienu no veiksmīgākajām publiskajām akciju sabiedrībām Baltijas reģionā. Grupas uzdevums ir kļūt par pirmo izvēli tās klientiem, godātu darba devēju tās darbiniekiem un uzticamu investīciju objektu tās akcionāriem.

Grupai ir svarīgi ikdienas darbā ievērot tās pamatvērtības un norādītos uzņēmējdarbības principus. Grupas pamatvērtības ir šādas: godīgums – mēs esam atklāti, patiesi un nesagrozām patiesību; rūpes – mēs esam draudzīgi, izpalīdzīgi un atvērti risinājumiem; uzticamība – mēs turam dotos solījumus un ievērojam atbilstošos noteikumus; novatorisms – mēs esam atvērti novatoriskām un mūsdienīgām idejām un vienmēr cenšamies būs soli priekšā konkurentiem; un vides aizsardzība – mēs rūpējamies par apkārtējo vidi un izmantojam visus resursus pēc iespējas ilgtspējīgāk.

Ētikas kodeksa mērķis apvienot un aprakstīt svarīgākos principus, ko savā darbā jāievēro Grupas darbiniekiem un sadarbības partneriem. Ētikas kodekss ir daļa no Grupas ilgtermiņa uzņēmējdarbības stratēģijas. Grupa no saviem darbiniekiem un sadarbības partneriem jebkurā situācijā sagaida godīgu, ētisku un likumīgu rīcību.

Šis ētikas kodekss ir izveidots saskaņā ar valsts un starptautiskajām vadlīnijām un principiem, ko Grupa ievēro, īstenojot savu darbību. Tie ietver Finanšu uzraudzības iestādes korporatīvās vadības kodeksu un ESAO vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem, kā arī ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus.

Grupas uzņēmējdarbības principu piemēri

Īstenojot savu darbību, Grupa ievēro tālāk minētos principus, kas attiecas uz Grupu, tās darbiniekiem, kā arī valdes un uzraudzības padomes locekļiem (turpmāk kopīgi minēti kā darbinieki). Principu ievērošana ir saistoša visiem sadarbības partneriem un to darbiniekiem (turpmāk tekstā – Partneris) un ir priekšnosacījums sadarbībai ar Grupu, savukārt principu pārkāpšana var kļūt par iemeslu sadarbības pārtraukšanai.

Morāle un likumība

 • Visa Grupas darbība ir balstīta uz likumiem, spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī attiecīgajai darbības jomai atbilstošajām paražām un praksi.
 • Ja starp šiem principiem un citiem savstarpējiem līkumiem un atbilstošajiem tiesību aktiem rodas pretrunas, īstenojot uzņēmējdarbību, ir jāievēro stingrākās prasības.
 • Grupa, darbinieks un Partneris savas darbības īstenos ētiski, godīgi un profesionāli.
 • Partneris šos principus ievēros arī jebkādās savās komercattiecībās un darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka viņa parteri tos ievēro.

Interešu konflikts

 • Darbinieki un Partneris rīkosies uzticami un izvairīsies no situācijām, kurās viņu personīgās intereses vai viņiem tuvāko personu intereses varētu būt pretrunā Grupas interesēm, kā arī izvairīsies no situācijām, kurās viņi nevar rīkoties Grupas interesēs.
 • Partneris un darbinieki nekavējoties informēs Grupas kompetentās personas par situācijām, kurās radies interešu konflikts vai pastāv tā rašanās risks.

Korupcijas aizliegums un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana

 • Grupa, darbinieki un Partneris īsteno absolūtas neiecietības politiku attiecībā uz visa veida korupciju, ieskaitot kukuļdošanu, krāpniecību vai jebkādu citu aizliegtu uzņēmējdarbības praksi. Šī politika tiek ievērota visās jomās. Ir aizliegts izmantot oficiālu amatu jebkurā jomā ar mērķi gūt personīgu labumu, radīt netaisnīgas priekšrocības trešajai pusei vai izdarīt jebkādus citus pakalpojumus.
 • Divpusējās attiecībās dāvanu saņemšanas un sniegšanas, kā arī abpusējas viesmīlības nodrošināšanas vienīgais mērķis ir izveidot draudzīgas darba attiecības, nevis iegūt kādas personas īpaši labvēlīgu attieksmi vai darbības. Sniedzot un saņemot dāvanas, kā arī nodrošinot viesmīlību, ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti un konkrētie iekšējie noteikumi. Noteikti jāizvairās no situācijām, kurās šādas darbības var tikt uzskatītas par nelikumīgām vai aizdomīgām. Ja rodas šaubas par dāvanu un viesmīlības izrādīšanas piemērotību, darbiniekiem vienmēr jāapspriežas ar tiešo vadītāju. Šādos gadījumos ieteicams nesniegt un nepieņemt dāvanas, kā arī neizrādīt pārmērīgu viesmīlību.
 • Grupa, darbinieki un Partneris stingri iebilst pret jebkāda veida nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un īsteno visus iespējamos pasākumus, lai finanšu darījumi netiktu izmantoti šādam mērķim.

Konfidencialitāte un iekšējās informācijas apstrāde

 • Partnerim un darbiniekiem ir jāglabā un jāpārsūta konfidenciāla informācija drošā un slepenā veidā, turklāt viņi nedrīkst izmantot tiem pieejamu informāciju ļaunprātīgi. Par iekšēju informāciju tiek uzskatīta neizpausta informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz Tallinna Kaubamaja Grupp AS vai tās akcijām, un kas izpaušanas gadījumā varētu ievērojami ietekmēt akciju cenu. Par konfidenciālu informāciju Grupa uzskata Grupas uzņēmumu komercnoslēpumus, kā arī citu aizsargātu informāciju, kas attiecas uz uzņēmumu darbību, tehnoloģiju, rīkiem, finanšu stāvokli, līgumiem, klientiem, piegādātājiem, partneriem vai cenām.
 • Īstenojot savu darbību, Partnerim un darbiniekiem ir jāņem vērā, ka Grupa ir publiska akciju sabiedrība, kurai jāievēro NASDAQ OMX Tallinn (Tallinas biržas) noteikumi par cenu ietekmējošas iekšējās informācijas izpaušanu. Attiecībā uz to Grupa ir izveidojusi obligātus darbinieku iekšējos noteikumus. Partnerim ir jāievēro prasības par iekšējas informācijas glabāšanu un izpaušanu, kā arī par darījumiem, kas veikti, balstoties uz iekšēju informāciju.
 • Partnerim ir jānodrošina, ka visās tā līgumiskajās attiecībās Grupas konfidenciālās informācijas glabāšana tiek garantēta ar konfidencialitātes saistībām un attiecīgās saistības attiecas uz visiem tā darbiniekiem un partneriem.

Brīvas konkurences atbalstīšana

 • Īstenojot savu darbību, Grupa, darbinieki un Partneris atbalsta brīvu un taisnīgu konkurenci, nepieļaujot brīvas konkurences novēršanu vai ierobežošanu saimnieciskajā darbībā.
 • Partneris un darbinieki ievēro konkurences noteikumus un neslēdz nelikumīgus līgumus, kā arī nedarbojas saskaņoti ar jebkādām personām, lai ierobežotu brīvu konkurenci.

Sociālā atbildība

 • Visām personām tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme, un darbības īstenošanā tiek ievērotas starptautiski pieņemtās cilvēktiesības. Neviena grupa vai persona netiek diskriminēta jebkāda iemesla dēļ, ieskaitot dzimumu, vecumu, rasi, seksuālo orientāciju, nacionalitāti, etnisko piederību, invaliditāti, politisko pārliecību, dalību asociācijās vai reliģisko pārliecību.
 • Grupa un Partneris pilnībā atbalsta darbinieku personīgo un profesionālo izaugsmi, nodrošinot darba apstākļu atbilstību vietējiem tiesību aktiem, kā arī nodrošinot drošu un veselīgu darba vidi.

Vides aizsardzība

 • Īstenojot savu darbību, Grupa, darbinieki un Partneris rīkojas ilgtspējīgi un vienmēr cenšas nekaitēt apkārtējai videi.
 • Īstenojot savu darbību, Grupa, darbinieki un Partneris uzskata par svarīgu un atbalsta atjaunošanu, ilgtspējīgus patēriņa ieradumus, ieskaitot elektrības, ūdens un apkures taupību, kā arī ievieš plašus vides aizsardzības pasākumus.

Ētikas kodeksa īstenošana

Visiem Grupas darbiniekiem ir jāiepazīstas ar šeit izklāstītajiem principiem un tie jāievēro, veicot savus darba pienākumus. Grupas darbinieku atbildība ir iepazīties ar šiem principiem un rīkoties tiem atbilstoši, kā arī Grupas interesēs sadarboties tikai ar tādiem partneriem, kas atzīst šeit izklāstītos principus. Principu pārkāpšanas rezultātā var tikt izbeigts darba līgums, ciktāl tas atļauts tiesību aktos.

Ētikas kodekss ir publicēts Grupas tīmekļa vietnē www.tkmgroup.ee, tas tiek parakstīts kā līgumu pielikums un ir saistošs visiem Grupas uzņēmumiem un partneriem. Grupas partneri nodrošina, ka viņu darbība atbilst šeit izklāstītajiem principiem, kā arī informē savus darbiniekus par tiesībām un saistībām, kas attiecas uz šiem principiem. Grupai ir tiesības pārbaudīt tās Partneru vai viņu partneru atbilstību norādītajiem principiem, kas cita starpā var būt pieprasījums iesniegt attiecīgos dokumentus vai revīzija partnera telpās pirms vai pēc sadarbības uzsākšanas.

Šī ētikas kodeksa pārkāpums tiek uzskatīts par būtisku Partnera līguma pārkāpumu. Atklājot pārkāpumu, Grupa var pieprasīt Partnerim izmainīt vai specificēt tā darbību. Ja radies būtisks līguma pārkāpums, Grupai ir tiesības pārskatīt divpusējo līgumattiecību nosacījumus, kā rezultātā noteiktos gadījumos var samazināties pasūtījumu skaits, tikt reorganizēti darba uzdevumi vai izbeigtas līgumattiecības.